Education Finland – koulutusviennin ohjelma

Education Finland -ohjelma tarjoaa yrityksille, koulutuksen järjestäjille ja muille koulutusviennin toimijoille tietoa uusista liiketoimintamahdollisuuksista, järjestää koulutusta, kehittää vientiosaamista ja tekee suomalaista koulutusjärjestelmää näkyväksi maailmalla. Lisäksi ohjelmassa kehitetään uusia laajempia palvelukonsepteja yhdessä koulutusviennin toimijoiden kanssa.

Education Finland -ohjelmaa koordinoi Opetushallitus. Ohjelmaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

JÄSENILLE SUUNNATUT PALVELUT

Education Finland -koulutusviennin ohjelman jäsenyyden hakuehdot ja ohjelman palvelut. Ohjelma tarjoaa jäsenille vientiprosessin eri vaiheisiin suunnattuja palveluja:

 • näkyvyys valituilla kohdemarkkinoilla. Pääalueita ovat: Kaakkois-Aasia (Vietnam, Thaimaa, Indonesia), Kiina, Latinalainen Amerikka, GULFin alue ja Keski-Aasia
 • ”markkinaliidien” välittäminen ja ajantasaisen markkinatiedon keruu (yhteistyö Business Finlandin ja Team Finlandin kanssa)
 • kumppani-, ostaja-, ja sijoittajatapaamisia kohdemarkkinoilla ja Suomessa
 • näkyvyys kasvuohjelman markkinointimateriaaleissa (mm. www-sivuilla, painetuissa esitteissä ja esityksissä) sekä yhteisissä tilaisuuksissa (messut, vienninedistämismatkat ja vierailut)
 • kasvuohjelman järjestämät verkostoitumistilaisuudet
 • markkinointiviestinnän tuki ohjelman omissa ja Team Finland -kanavissa
 • ohjelman järjestämät koulutus- ja valmennustilaisuudet
 • yhteyksiä rahoittajiin
 • arvovaltapalvelut ja yhteyksien luominen ulkomailla yhteistyössä lähetystöjen kanssa. Yhteistyötä myös Suomessa toimivien ulkomaisten edustustojen kanssa
 • vientiä tukeva Education Finland-jäsenlogon käyttöoikeus.
   

Jäsenet kutsutaan osallistumaan palveluiden kehittämiseen. Palveluiden kehitystyöhön ja toteutukseen olemme varanneet rahoitusta ostettaviin hankintoihin (julkisten hankintasäännösten mukaisesti). Toimintaperiaatteina ovat avoimuus, yhteistyö ja läpinäkyvyys.

Ohjelman toimintaa tukee sidosryhmien edustajien ryhmä. Ryhmän kautta voidaan välittää sidosryhmien odotuksia ohjelmalle ja informoida ohjelman tavoitteista vastaavasti.

Education Finland -ohjelman jäseneksi voi hakeutua jatkuvalla periaatteella. Jäseneksi hyväksymisen valmistelee Education Finland-tiimi ja varmistaa hakijoiden osalta sen, että niiden jäsenyyskriteerit täyttyvät. Haku jäseneksi tapahtuu sähköisellä lomakkeella (kts linkki alla). Valintapäätökset vahvistaa Opetushallituksen kansainvälistyminen ja vaikuttavuus -päätoiminnon johtaja Education Finland -ohjelman tiimin valmistelemasta esityksestä.

 

Hae Education Finland -ohjelman jäseneksi!

 

JÄSENYYDEN EHDOT JA EDELLYTYKSET

(Päivitetty 30.1.2023)

Education Finland -ohjelmaan osallistuminen edellyttää, että:​ 

 1. Yritys/organisaatio on merkitty ennakkoperintärekisteriin. Se täyttää taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset jatkuvaan ja omiin tuotteisiin perustuvaan kannattavaan koulutusvientitoimintaan.​ 
 2. Yrityksen/organisaation omistus on merkittävältä osin kotimaisessa omistuksessa ja sen pääasiallinen toimipaikka ja verotusmaa on Suomi​.
 3. Yritys/organisaatio työllistää vähintään 2 henkilöä (ei ole henkilöyritys). ​ 
 4. Yritys/organisaatio harjoittaa koulutus- ja osaamisalan liiketoimintaa, josta osa tai kokonaan on vientiliiketoimintaa (koulutusvientiä).​ 
 5. Yritys/organisaatio on harjoittanut koulutusvientitoimintaa vähintään 2 vuotta. (tai sen omistajat ovat toimineet vastaavissa tehtävissä toisen yrityksen/organisaation palveluksessa, vähintään 2 vuotta).​ 
 6. Yrityksellä/organisaatiolla tulee olla pilotoituina/valmiita kansainvälisiä referenssejä (2 tai enemmän).​ 
 7. Yrityksellä/organisaatiolla on käytössä verkkosivut suomeksi ja englanniksi​ 
 8. ​Yritys/organisaatio sitoutuu jäsenistön yhdessä laatimiin Code of Conduct –eettisen toiminnan periaatteisiin. ​ 
 9. Yritys/organisaatio on huolehtinut yhteiskunnallisista velvoitteista ja maksuista. ​ 
 10. Yritys/organisaatio maksaa vuotuisen jäsenmaksun sovittuun määräaikaan mennessä.​ 
 11. Yritys/organisaatio sitoutuu raportoimaan ja ylläpitämään Education Finland -ohjelmalle toimintaansa koskevat perustiedot, palvelukuvauksen sekä koulutusviennin mittareiden edellyttämät tiedot (esim. tieto päättyneen tilikauden liikevaihdosta (arvosta) tai kohdemarkkinoista) vastaamalla vuotuiseen jäsenkyselyyn.​ 
 12. Yritys/organisaatio sitoutuu ilmoittamaan sen toimintaan vaikuttavista merkittävistä (sisäisistä tai ulkoisista) muutoksista ohjelmatiimille ensi tilassa.​ 

Lisäksi:​ 

 • Mikäli yrityksen/organisaation todetaan laiminlyöneen yhteisiä sääntöjä (jäsenyyden kriteerit, Code of Conduct, muut ohjelman toimintaa ohjaavat säännöt), voidaan se erottaa ohjelman jäsenyydestä ohjelman ohjausryhmän päätöksellä. Ohjelman jäsenmaksua ei myöskään palauteta.​ 
 • Mikäli yritys/organisaatio laiminlyö maksumuistutuksesta huolimatta jäsenmaksun maksamisen, yritys/organisaatio katsotaan eronneeksi ohjelmasta kohtuullisen ajan (enintään 6kk) jälkeen.​ 

JÄSENMAKSU

(Päivitetty 26.3.2021)

Jäseneksi valittu yritys sitoutuu maksamaan koulutusviennin liikevaihtoon perustuvan jäsenmaksun. Maksu kattaa vuoden 2023 (31.3.2024 asti).

Jäsenmaksun suuruus

Jäsenmaksun suuruus porrastetaan yrityksen/organisaation viimeksi päättyneen tilikauden koulutusviennin liikevaihdon suuruuden mukaan. Vuonna 2023 jäsenmaksuun huomioidaan globaalikriiseistä(koronapandemia, energiakriisi, Venäjän hyökkäys Ukrainaan) johtuen 50 % alennus. Täten jäsenmaksujen suuruus vuonna 2023 on seuraava:

•    150 € (norm. 300 €), jos koulutusviennin liikevaihtoa on kertynyt alle 10 000 € edeltävällä päättyneellä tilikaudella,
•    300 € (norm. 600 €), jos koulutusviennin liikevaihtoa on kertynyt 10 001- 500 000 € edeltävällä päättyneellä tilikaudella tai
•    600 € (norm. 1 200 €), kun koulutusviennin liikevaihtoa on 500 001 tai enemmän.

Osallistumismaksun suorittaminen antaa yritykselle oikeuden osallistua ohjelman toimintaan edellä kuvattujen ehtojen mukaisesti. Lasku lähetetään hyväksymispäätöksen jälkeen (ja sen jälkeen vuosittain) hakemuksessa mainittuun laskutusosoitteeseen.

Mahdolliset osallistumismaksut, henkilöstökustannukset, matkakustannukset ja muut osallistumisesta aiheutuneet kustannukset ovat osallistujalle omakustanteisia.

KOULUTUSVIENTIÄ ALOITTELEVAT YRITYKSET (2020 alkaen)

Ohjelmaan voi hakea jäseneksi koulutusvientiä aloittelevien yritysten ryhmään, jos varsinaiset jäsenkriteerit eivät vielä vientiliiketoiminnan osalta täyty. Yleisistä jäsenkriteereistä poiketen koulutusvientiä aloittelevien yritysten kriteeri kohdan 6 osalta on, että yrityksellä on olemassa oleva palvelu/tuotevalikoima, jota voidaan hyödyntää kansainvälisillä koulutusalan markkinoilla. Koulutusvientiä aloittelevien yritysten vuosittainen maksu on 100€, ja se oikeuttaa käyttämään osan ohjelman jäsenpalveluista. 

 

CODE OF CONDUCT, ELI EETTISEN TOIMINNAN PERIAATTEET

(päivitetty 30.1.2023) 

 

Education Finland -ohjelman jäsenten toiminnan yhteisiä periaatteita ovat: 

 • Asiakaslähtöisyys 
 • Avoimuus ja toiminnan läpinäkyvyys  
 • Tutkimus- ja tietopohjaisuus 
 • Kestävä ja eettinen liiketoiminta 
 • Luottamukseen perustuva ekosysteemi/yhteistyöverkosto (sisäinen ulottuvuus) 

Jokainen ohjelman jäsen on tutustunut, hyväksynyt ja sitoutunut alla tarkemmin kuvattuihin, ohjelman eettisen toiminnan periaatteisiin. 

Asiakaslähtöisyys 

Koulutusvienti on ratkaisu- ja palveluliiketoimintaa, ja asiakaslähtöisyys on toimintaperiaatteemme. Toiminnassamme tavoittelemme ensisijaisesti asiakkaan etua ja vastaamme asiakkaan todelliseen tarpeeseen. Tässä onnistuaksemme meidän on tarpeen tuntea myös toistemme (jäsenyritykset ja -organisaatiot) osaaminen ja palveluvalikoima sekä mahdollisuutemme yhteistyöhön, mikäli asiakkaan etu sitä edellyttää. 

Avoimuus, läpinäkyvyys ja tietopohjaisuus 

Viestimme omasta toiminnastamme, tuotteistamme ja palveluistamme selkeästi ja totuudenmukaisesti. Emme käytä omassa toiminnassamme ja markkinoinnissamme harhaanjohtavaa tai helposti väärin ymmärrettävissä olevaa tietoa itsestämme, omasta toiminnastamme, ratkaisuistamme tai suomalaisen koulutusjärjestelmän perusperiaatteista. 

Viestimme avoimesti ja varmistettua tietoa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä, jotta emme anna katteettomia lupauksia tai virheellistä kuvaa esimerkiksi koulujen ja oppilaitosten tai muiden toimijoiden rooleista, koulutuksen tuottamista pätevyyksistä, koulutukseen hakeutumisen väylistä, hallinnon toiminnasta tai julkisista palveluista. 

Kestävä ja eettinen liiketoiminta 

Noudatamme ja toteutamme kaikessa liiketoiminnassamme yhteisiä eettisen toiminnan periaatteita, sekä koulutuksen ja osaamisen toimialaa ohjaavaa suomalaista sekä kohdemaan lainsäädäntöä.  

Suomalainen koulutusjärjestelmä on rakennettu yhdenvertaisuuden ja yhtäläisten oikeuksien perustalle. Tätä arvoperustaa haluamme työssämme ja kaikessa tekemisessämme myös vaalia. 

Sitoudumme kunnioittamaan kansainvälisesti tunnustettuja (mm. YK:n) ihmisoikeuksia toiminnassamme sekä edistämään niiden toteutumista. Toiminnassamme edistämme YK:n lapsen oikeuksien toteutumista koulutuksen saralla. Lisäksi kunnioitamme ja huomioimme paikallisen kulttuurin tapoja silloin kun ne eivät ole ristiriidassa omien arvojemme ja toimintaperiaatteidemme kanssa. 

Emme hyväksy lahjontaa tai korruptiota missään muodossa. Huolehdimme, että toiminnassamme tapahtuva vieraanvaraisuus asiakkaille, henkilöstölle tai edustajille on Suomen ja/tai kohdemaan lakien ja määräyksien mukaista, eikä sitä voida kohtuudella pitää lahjuksina tai aikomuksena saada epäoikeudenmukaista etua.  

Vältämme eturistiriitatilanteita, emmekä hae omaa hyötyä käyttämällä väärin asemaamme. Edistämme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä toiminnassamme. Emme riko toisten tekijän- ja omistusoikeuksia. 

Otamme toiminnassamme huomioon kestävän kehityksen periaatteet ja tiedostamme, että olemme kaikki vastuussa ympäristöstä. Noudatamme ympäristönsuojelua koskevia lakeja ja säädöksiä. 

Eettisyys ja vastuullisuus liittyvät myös alihankintaketjuihin. Tunnemme yhteistyökumppanimme, ja edellytämme, että myös he toimivat vastuullisesti ja lakia ja säädöksiä noudattaen. Varmistamme alihankkijoidemme toiminnan laadun ja palveluketjun niiltä osin kuin se on omilla toimillamme valvottavissa, ja tarpeen vaatiessa korjattavissa mahdollisissa ongelmatilanteissa. 

Luottamukseen perustuva yhteistyö  

Olemme jäseninä keskenään yhdenvertaisia, vaikka organisaatioidemme ja toimintojemme luonteista johtuen palvelutarpeemme ovat erilaisia. Keskinäisen kilpailun sijasta edistämme asiakkaan edun huomioimiseksi laaja-alaista yhteistyötä keskinäisessä toiminnassamme ja vuorovaikutuksessa. 

Ohjaamme meille tulleita tarjouspyyntöjä ja tiedusteluita ohjelmatiimin kautta muille jäsenille ja avoimelle MarketOpps sivustolle, mikäli emme itse vastaa saamaamme tiedusteluun. Asiakkaan kanssa neuvottelun käynnistäneelle jäsenorganisaatiolle annamme neuvottelurauhan. 

Käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisesti 

Noudatamme hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja tietosuojalainsäädäntöä. Suunnittelemme henkilötietojen käsittelyn etukäteen ja keräämme henkilörekisteriin vain käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. 

Eettisen toiminnan periaatteiden rikkomisen seuraukset 

Mikäli ohjelman jäsen tai sen henkilöstö on rikkonut ohjelman eettisen toiminnan periaatteita, toimialaa koskevaa lainsäädäntöä, kotimaan tai kohdemaan lainsäädäntöä tai on jättänyt hoitamatta jäsenille määriteltyjä vastuita tai velvollisuuksia, on se peruste jäsenen irtisanomiselle ohjelmasta. 

Rikkeen vakavuudesta riippuen jäsen voidaan erottaa ohjelmasta kokonaan tai määräaikaisesti. Rikkeistä ilmoitetaan myös relevanteille viranomaisille. Maksettua jäsenmaksua ei palauteta erottamisen yhteydessä, eikä jäsenellä ole oikeutta käyttää ohjelman palveluita. 

Jäsenlogon käytöstä on olemassa oma yleinen ohjeistus ohjelman jäsenoppaassa. Jäsenlogo on tarkoitettu vain jäsenyritysten omaan käyttöön, eikä ole annettavissa edelleen niiden alihankkijoiden tai asiakkaiden käyttöön. 

 

MITEN VARMISTAN, ETTÄ TOIMIN OHJELMAN CODE OF CONDUCTIN MUKAISESTI? 

Jos et ole varma, toimitko sovittujen eettisen toiminnan periaatteiden mukaisesti vastaa seuraaviin kysymyksiin: 

 • Onko liiketoimi, muu toiminta tai päätös lain tai viranomaissääntelyn mukainen? 
 • Onko liiketoimi, muu toiminta tai päätös ohjelman menettelytapojen, periaatteiden tai muun ohjeistuksen mukainen? 
 • Onko liiketoimi, muu toiminta tai päätös mielestäsi tehty oikein ja huomioiden ihmis-, sopimus- tai IPR-oikeudet? 
 • Näyttääkö liiketoimi, muu toiminta tai päätös ulospäin hyväksyttävältä ja eettiseltä? 
 • Mikäli tieto omasta, yhteistyökumppanin tai alihankkijan toiminnasta päätyisi sanomalehteen tai sosiaaliseen mediaan, saisiko se positiivisen vastaanoton? 

Jos vastasit KYLLÄ kaikkiin kysymyksiin, niin asia näyttäisi olevan linjassa ohjelman eettisen toiminnan periaatteiden kanssa. 

Jos vastasit EI yhteenkin kysymykseen, niin todennäköisesti asia ei ole ohjelman eettisen toiminnan periaatteiden mukainen ja se tulisi arvioida uudelleen. Tarvittaessa voit olla yhteydessä ohjelmatiimiin neuvontaa ja sparrausta varten.

 

Lisätietoja

Suomen maakuvatyön tavoitteet (Finland Toolbox)
Suomen maakuvapalvelut (UM)
Suomen laki, tekijänoikeudet
Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännöt (ICC 2011)