Education Finland – koulutusviennin ohjelma

Education Finland -ohjelma tarjoaa yrityksille, koulutuksen järjestäjille ja muille koulutusviennin toimijoille tietoa uusista liiketoimintamahdollisuuksista, kehittää vientiosaamista ja tekee suomalaista koulutusjärjestelmää näkyväksi maailmalla. Lisäksi ohjelmassa kehitetään uusia palvelukonsepteja yhdessä koulutusviennin toimijoiden kanssa.

Education Finland -kasvuohjelman toteutuksesta vastaa Opetushallitus. Ohjelmaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Education Finland -koulutusviennin ohjelman jäsenyyden hakuehdot ja ohjelman palvelut

Jäsenille suunnatut palvelut

Ohjelma tulee tarjoamaan jäsenille vientiprosessin eri vaiheisiin suunnattuja palveluja:

 • markkinaläsnäolo/näkyvyys valituilla kohdemarkkinoilla (valmisteluvaiheessa suunnitellut pääalueita ovat: Kaakkois-Aasia (Vietnam, Thaimaa, Indonesia), Kiina, Latinalainen Amerikka ja Persianlahden maat)
 • bisnesliidien matchaus ja ajantasainen markkinatieto (yhteistyö Team Finlandin kanssa)
 • ostaja-, kumppani- ja sijoittajatapaamisia kohdemarkkinoilla ja Suomessa
 • näkyvyys kasvuohjelman markkinointimateriaaleissa (kuten www-sivuilla, painetuissa esitteissä ja esityksissä) sekä yhteisissä tilaisuuksissa, messuilla, matkoilla ja vierailuilla
 • kasvuohjelman järjestämät matchmaking-tilaisuudet sekä seminaarit
 • markkinointiviestinnän tuki kasvuohjelman omissa ja Team Finland -kanavissa
 • kasvuohjelman järjestämät koulutus- ja valmennustilaisuudet mm. palvelumuotoiluun, vienti-/myyntitaitojen kehittämiseen
 • kasvurahoitustiedon kokoaminen ja rahoittajayhteydet
 • arvovaltapalvelut ja yhteyksien luominen, yhteistyö Suomessa toimivien ulkomaisten edustustojen kanssa
 • ohjelman tarjoama, vientiä tukeva Education Finland -jäsenlogon/laatuleiman käyttöoikeus

Jäsenet kutsutaan osallistumaan palveluiden kehittämiseen. Palveluiden kehitystyöhön ja toteutukseen olemme varanneet rahoitusta ostettaviin hankintoihin (julkisten hankintasäännösten mukaisesti). Toimintaperiaatteina ovat avoimuus, yhteistyö ja läpinäkyvyys.

Ohjelman toimintaan on perustettu ohjausryhmä, johon on kutsuttu jäsenten, keskeisten ministeriöiden (OKM, UM, TEM) sekä Business Finlandin edustajat. Lisäksi ohjelman toimintaa tukee harvemmin kokoontuvat ohjelman sidosryhmien edustajista koottu laajennettu ohjausryhmä.

Jäseneksi voi hakeutua koko ohjelmakauden ajan. Jäseneksi hyväksymisen valmistelee Education Finland-toimisto kuultuaan OKM, UM edustajia). Valintapäätökset vahvistaa Opetushallituksen pääjohtaja..

Hae jäseneksi – täytä hakulomake verkossa

Jäsenyyden ehdot

Ohjelmaa toteutetaan soveltaen Team Finland -valtionavustusehtojen mukaisesti (TEM/445/05.01.07/2016).

Kasvuohjelmaan osallistuminen edellyttää, että

 • yritys/organisaatio täyttää taloudelliset edellytykset jatkuvaan kannattavaan vientitoimintaan
 • yritys/organisaatio on merkitty ennakkoperintärekisteriin
 • yritys/organisaatio sitoutuu raportoimaan säännöllisesti kasvuohjelmalle koulutusviennin vaikuttavuus- ja muiden mittareiden edellyttämiä tietoja suunnittelun ja toiminnan tueksi.

Lisäksi yrityksen/organisaation tulee suorittaa jäsenmaksu.

Jäseneksi hyväksyttyjen yritysten/organisaatioiden kanssa olemme laatineet yhteiset pelisäännöt tukemaan vientitoimintaa (ns. code of conduct), joita jäseneksi hyväksyttyjen yritysten/organisaatioiden tulee noudattaa. Hakijalta pyydetään koulutusvientiin tarkoitettujen tuotteiden ja palveluiden kuvaus ja mahdolliset kotimaiset ja kansainväliset asiakasreferenssit/caset. Lisäksi yritys sitoutuu informoimaan ohjelmaa etukäteen suunnittelemistaan koulutusvientimatkoista (päällekkäisten ja toimijoiden toisistaan tietämättä olevien matkojen välttämiseksi, ja yhteismarkkinoinnin kehittämiseksi). Tieto tästä on myös jaettavissa Team Finland -verkoston jäsenille (mm. ministeriöt, lähetystöt ja muut vastaavat).

Education Finland -ohjelma on oikeutettu käyttämään osallistuvan yrityksen yhteystietoja ja logoa ohjelman toimintaan liittyvässä viestinnässä ja internetissä.

Jäsenmaksun suuruus

Yritys sitoutuu maksamaan koulutusviennin liikevaihtoon perustuvan jäsenmaksun. Maksu kattaa vuoden 2019.

Jäsenmaksun suuruus on sidottu koulutusviennin liikevaihtoon (viimeksi päättyneen tilikauden toteuman sekä ennusteen keskiarvo).

 

Liikevaihdon määrä € (vuoden 2018 koulutusviennin liikevaihto)

Jäsenmaksun suuruus (koko ohjelmakausi 31.12.2019 asti)

Koulutusviennin alkuvaihe, ei vielä liikevaihtoa200 €

Kasvuun tähtäävät toimijat, lv < 500 t€600 €

Kiihdytysvaiheen konkarit, lv > 500 t€1200 €

Osallistumismaksun suorittaminen antaa yritykselle oikeuden osallistua ohjelman toimintaan edellä kuvattujen ehtojen mukaisesti. Lasku lähetetään hakemuksessa mainittuun laskutusosoitteeseen.

Jäsenyyden päättyminen

Osallistumismaksua ei palauteta, vaikka yritys päättäisi myöhemmin jättäytyä pois ohjelmasta. Osallistumismaksu, henkilöstökustannukset, matkakustannukset ja muut osallistumisesta aiheutuneet kustannukset ovat osallistujalle omakustanteisia.

Jäsenyys voidaan päättää lakkaamaan välittömästi, mikäli jäsenorganisaatio ei enää täytä jäsenyysehtoja. Päätöstä ennen kuullaan jäsenorganisaatiota sekä pyydetään ohjelman ohjausryhmän kannanotto. Päätöksen jäsenyyden lakkaamisesta tekee Opetushallituksen pääjohtaja Education Finland toimiston esityksestä.

------------------------------------------------------------------

Hyvän kaupan säännöt Education Finland -jäsenille

Vahvistettu 14.2.2018 ohjelman ohjausryhmässä

Tausta ja tavoitteet

Education Finland -ohjelman keskeiset periaatteet ovat toiminnan läpinäkyvyys, avoimuus ja yhteistyö. Ohjelman jäsen on jo lähtökohtaisesti sitoutunut ohjelman periaatteisiin, määrällisiin ja laadullisiin kasvutavoitteisiin. Kasvuohjelmassa on useita organisaatioita ja kasvuohjelman tavoitteena on olla enemmän kuin jäsentensä summa. Jäsenten kesken luomme hyvän kaupan ja yhteisen toiminnan säännöt keskinäiseen ja ulkoiseen toimintaamme.

Mietimme asiakkaan etua ensin

Hyvän kaupan säännöissämme tavoittelemme ensin asiakkaan etua. Asiakaskeskeisyyden tulee olla kaikkien jäsenten tavoite ja toimintaperiaate. Koulutusvienti on palveluliiketoimintaa. Tämän edun saavuttaaksemme meidän on tarpeen tuntea toisemme, toistemme palveluvalikoima ja mahdollisuutemme yhteiseen markkinointiin, oman toimintamme rinnalla.

Olemme yhdenvertaisia jäseninä, erilaisia toimijoina

Jäsenet ovat yhdenvertaisia ohjelmassa erityisesti ulkoisen viestinnän suhteen. Organisaatioidemme ja toimintojemme luonteista johtuen palvelutarpeemme ovat erilaisia. Ymmärrämme, että aktiivisuus jäsenenä kannattaa, ja siihen myös ohjelma kannustaa.

Miten saamme ja tartumme liideihin?

Education Finland tarjoaa koulutusviennin toimijoille tietoa uusista liiketoimintamahdollisuuksista ja kannustaa asiakkuuksien jakamiseen. Team Finland -verkoston kautta tulevat liidit ohjataan jäsenille tiedoksi marketopportunities.fi-palvelun prosessien mukaisesti.

Jäseniä kannustetaan ohjaamaan heille tulleita liidejä ohjelmatoimiston kautta muille jäsenille, mikäli eivät itse ota liidiä vastaan. Liidin vastaanottaneelle ja asiakkaan kanssa neuvottelun käynnistäneelle jäsenorganisaatioille annetaan neuvottelurauha. Mikäli jäsenet huomaavat toimivansa keskinäisessä kilpailutilanteessa kohdemarkkinoilla tai valikoidun asiakkaan suhteen, Education Finland ohjelmatoimisto voi auttaa etsimään yhteistä ratkaisua neuvottelemalla.

Miten pääsemme ryhmittymiin tai alihankkijoiksi?

Jäsenet esitellään Education Finland ohjelman sivuilla ja jäsenten yhteystiedot ovat jäsenten eDuuni-ympäristössä. Kukin jäsen ylläpitää omia tietojaan ajan tasalla. Education Finland ohjelmatoimisto kerää tietoa konsultti- ja alihankintayrityksistä. Nämä tiedot talletetaan eDuuniin yritysten annettua luvan tietojen julkaisuun.

Jäsenet voivat jakaa yhteisellä alustalla markkina-aikomuksensa nähtäväksi, pyytää muita ottamaan yhteyttä ja koota palveluverkkoa sekä arvoketjuja. Jäsenillä voi olla myös muita alihankkijoita, joiden laadusta kukin vastaa verkostossaan. Education Finland ohjelman tapahtumat ovat luontevia paikkoja tutustua toisiin toimijoihin ja ryhmittyä koulutusvientitarkoituksiin.

Miten suhtaudumme toistemme liikesalaisuuksiin ja tekijänoikeuksiin?

Tavoitteena on, että toiminnasta, tuotteista ja palveluista viestitään avoimesti. Ohjelman jäsenet kunnioittavat toiminnassaan tekijän- ja omistusoikeuksia, ja noudattavat näihin liittyvää lainsäädäntöä sekä omien organisaatioidensa mahdollisia ohjeita. Lisäksi jäsenet varmistavat näihin liittyvät kohdemarkkinoiden säännökset.

Jokaisella jäsenellä on oikeus päättää, mitkä asiat kuuluvat liikesalaisuuksien piiriin. Näihin on lueteltavissa omaperäinen liikeidea, tuotteen tai palvelun markkinointi, hinnoittelu ja tekniset tiedot siinä laajuudessa, kun jäsen näin määrittää. Education Finland -ohjelma kokoaa jäsenten liiketoiminnasta tietoa kasvuohjelman tarpeisiin: nämä tiedot käsitellään ryhmiteltynä siten, että yksittäisen jäsenorganisaation tiedot eivät tule raporteissa esille.

Vaalimme ja kannamme vastuuta Suomen brändi- ja kilpailutekijöistä

Suomen koulutusmaine ja bränditekijät (esimerkiksi turvallisuus, terveys, kehitys, onnellisuus) ovat jäsenille tärkeä asia. Jäsenten toiminta osaltaan ylläpitää ja vahvistaa Suomen maakuvaa ja siihen liittyvää koulutusbrändiä. Jäsenet ymmärtävät miksi brändin vaaliminen kasvattaa liiketoimintaa.

Toimimme eettisesti ja vastuullisesti

Jäsenet toteuttavat kaikessa palveluliiketoiminnassaan yhteisiä eettisiä periaatteita. Jäsenet viestivät vain oikeaa ja varmistettua tietoa, jotta kauppaneuvotteluissa ei tule katteettomia lupauksia tai virheellistä tietoa Suomen koulutusmarkkinoista ja toimijoiden rooleista (erityisesti tutkintojen ja tutkintokoulutuksen sekä muun lainsäädännöllä säännellyn toiminnan osalta).

Jäsenet huolehtivat, että vieraanvaraisuus asiakkaille, henkilöstölle tai edustajille on kohtuullista, eikä tätä voida kohtuudella pitää lahjuksina tai sopimattomien syiden vuoksi tai muutoin rikkoa Suomen ja/tai kohdemaan lakia ja/tai määräyksiä. Jäsenet huolehtivat myös, että kun liiketoiminnassa tarjotaan liiketoiminnan kohteliaisuuksia, sitä ei voida tulkita aikomukseksi saada epäoikeudenmukaista etua.

Yleinen ohje sen arvioimiseksi, onko vieraanvaraisuus sopivaa, on se, onko julkinen paljastaminen haitallista yritykselle, Education Finlandille tai vastaanottajalle. Tavanomaista vieraanvaraisuutta on esimerkiksi kohtuullisuutta noudattava lounas tai illallinen tarjottuna asiakkaalle tai yhteistyökumppanille tai esimerkiksi kohtuullista hintatasoa edustava liikelahja.

Eettisyys ja vastuullisuus liittyvät myös alihankintoihin: jäsenet varmistavat alihankkijoiden toiminnan laadun ja palveluketjun dokumentoinnin. Education Finland ohjelmatoimistosta ja Business Finland /Team Finland-verkostosta jäsenet saavat tukea uusien asiakkaiden ja yhteistyökumppanien taustojen selvittämiseen.

Jäsentunnuksen käyttäminen

Education Finland ohjelman hyväksytyt jäsenet saavat käyttää virallista jäsentunnusta (Official Member – Education Finland). Organisaatioiden yhteismateriaalissa logo tulee sijoittaa siten, että se liitetään vain jäsenorganisaation tietojen yhteyteen. Logo tulee julkaista siinä muodossa kuin se on ohjelman kautta toimitettu (värejä, fontteja tai muotoa ei saa muuttaa). Education Finland -ohjelman logoa ei saa käyttää muulla tavoin ilman erikseen pyydettyä, kirjallista lupaa.

Lisätietoja

Suomen maakuvatyön tavoitteet
Suomen maakuvapalvelut
Suomen laki, tekijänoikeudet
Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännöt (ICC 2011)