Education Finland – koulutusviennin ohjelma

Education Finland -ohjelma tarjoaa yrityksille, koulutuksen järjestäjille ja muille koulutusviennin toimijoille tietoa uusista liiketoimintamahdollisuuksista, järjestää koulutusta, kehittää vientiosaamista ja tekee suomalaista koulutusjärjestelmää näkyväksi maailmalla. Lisäksi ohjelmassa kehitetään uusia laajempia palvelukonsepteja yhdessä koulutusviennin toimijoiden kanssa.

Education Finland -kasvuohjelmaa koordinoi Opetushallitus. Ohjelmaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

JÄSENILLE SUUNNATUT PALVELUT

Education Finland -koulutusviennin ohjelman jäsenyyden hakuehdot ja ohjelman palvelut. Ohjelma tarjoaa jäsenille vientiprosessin eri vaiheisiin suunnattuja palveluja:

 • näkyvyys valituilla kohdemarkkinoilla. Pääalueita vuonna 2019-2020 ovat: Kaakkois-Aasia (Vietnam, Thaimaa, Indonesia), Kiina, Latinalainen Amerikka ja GULFin alue)
 • ”markkinaliidien” välittäminen ja ajantasaisen markkinatiedon keruu (yhteistyö Business Finlandin ja Team Finlandin kanssa)
 • kumppani-, ostaja-, ja sijoittajatapaamisia kohdemarkkinoilla ja Suomessa
 • näkyvyys kasvuohjelman markkinointimateriaaleissa (mm. www-sivuilla, painetuissa esitteissä ja esityksissä) sekä yhteisissä tilaisuuksissa (messut, vienninedistämismatkat ja vierailut)
 • kasvuohjelman järjestämät verkostoitumistilaisuudet
 • markkinointiviestinnän tuki kasvuohjelman omissa ja Team Finland -kanavissa
 • kasvuohjelman järjestämät koulutus- ja valmennustilaisuudet
 • yhteyksiä rahoittajiin
 • arvovaltapalvelut ja yhteyksien luominen ulkomailla yhteistyössä lähetystöjen kanssa. Yhteistyötä myös Suomessa toimivien ulkomaisten edustustojen kanssa
 • vientiä tukeva Education Finland-jäsenlogon käyttöoikeus.
   

Jäsenet kutsutaan osallistumaan palveluiden kehittämiseen. Palveluiden kehitystyöhön ja toteutukseen olemme varanneet rahoitusta ostettaviin hankintoihin (julkisten hankintasäännösten mukaisesti). Toimintaperiaatteina ovat avoimuus, yhteistyö ja läpinäkyvyys.

Ohjelman toimintaa tukee ohjausryhmä, joka koostuu jäsenyritysten edustajista, muiden yhteistyöorganisaatioiden edustajista keskeisten ministeriöiden (OKM, UM, TEM) yhdyshenkilöistä sekä Business Finlandin edustajista.

Lisäksi ohjelman toiminnan tueksi on organisoitu sidosryhmien edustajien ryhmä. Ryhmän kautta voidaan välittää sidosryhmien odotuksia ohjelmalle ja informoida ohjelman tavoitteista vastaavasti.

Education Finland -ohjelman jäseneksi voi hakeutua jatkuvalla periaatteella. Jäseneksi hyväksymisen valmistelee Education Finland-tiimi ja varmistaa hakijoiden osalta sen, että niiden jäsenyyskriteerit täyttyvät. Haku jäseneksi tapahtuu sähköisellä lomakkeella (linkki alla). Valintapäätökset vahvistaa Opetushallituksen pääjohtaja.

Hae jäseneksi – täytä hakulomake verkossa

JÄSENYYDEN EHDOT ja EDELLYTYKSET

Education Finland -ohjelmaan osallistuminen edellyttää, että

 • yritys/organisaatio täyttää taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset jatkuvaan kannattavaan ja kasvuhakuiseen vientitoimintaan
 • yritys/organisaatio on merkitty ennakkoperintärekisteriin
 • yritys/organisaatio sitoutuu raportoimaan säännöllisesti kasvuohjelmalle koulutusviennin vaikuttavuus- ja muiden mittareiden edellyttämiä tietoja suunnittelun ja toiminnan tueksi.
 • Yritys sitoutuu noudattamaan yhteisiä code of conduct pelisääntöjä toiminnassaan
 • Yritys toimittaa kopion kaupparekisteriotteesta ja tilinpäätösasiakirjan viimeksi päättyneestä tilikaudesta
 • Yritys suorittaa jäsenmaksun määräaikaan mennessä

Jäseneksi hyväksyttyjen yritysten/organisaatioiden kanssa olemme laatineet yhteiset pelisäännöt tukemaan vientitoimintaa (ns. code of conduct), joita jäseneksi hyväksyttyjen yritysten/organisaatioiden tulee noudattaa.

Hakijalta pyydetään hakulomakkeessa mm. koulutusvientiin tarkoitettujen tuotteiden ja palveluiden kuvaus ja mahdolliset kotimaiset ja kansainväliset asiakasreferenssit/caset. Lisäksi yritys sitoutuu informoimaan ohjelmaa etukäteen suunnittelemistaan viennin edistämisen matkoista mm. messuille ym. tapahtumiin (päällekkäisten ja toimijoiden toisistaan tietämättä olevien matkojen välttämiseksi, ja yhteismarkkinoinnin kehittämiseksi). Tieto tästä tulee olla myös jaettavissa Team Finland -verkoston jäsenille (mm. ministeriöt, lähetystöt ja muut vastaavat).

Education Finland -ohjelma on oikeutettu käyttämään osallistuvan yrityksen antamia tietoja, yhteystietoja ja logoa ohjelman toimintaan liittyvässä viestinnässä ja internetissä.

JÄSENMAKSUN SUURUUS

Yritys sitoutuu maksamaan koulutusviennin liikevaihtoon perustuvan jäsenmaksun. Maksu kattaa vuoden 2019 (31.3.2020 asti).

Jäsenmaksun suuruus on sidottu koulutusviennin liikevaihtoon (viimeksi päättyneen tilikauden toteuma).

Liikevaihdon määrä € (vuoden 2018 koulutusviennin liikevaihto)

 

Jäsenmaksun suuruus

Koulutusviennin alkuvaihe, liikevaihtoa alle 10 000 € = 200 €

Kasvuun tähtäävät toimijat, liikevaihtoa 10 000 – 500 000 = €600 €

Kiihdytysvaiheen konkarit, liikevaihtoa yli 500 000 € = 1 200 €

Osallistumismaksun suorittaminen antaa yritykselle oikeuden osallistua ohjelman toimintaan edellä kuvattujen ehtojen mukaisesti. Lasku lähetetään hyväksymispäätöksen jälkeen (ja sen jälkeen vuosittain) hakemuksessa mainittuun laskutusosoitteeseen.

JÄSENYYDEN PÄÄTTYMINEN

Osallistumismaksua ei palauteta, vaikka yritys päättäisi myöhemmin jättäytyä pois ohjelmasta.

Mahdolliset osallistumismaksut, henkilöstökustannukset, matkakustannukset ja muut osallistumisesta aiheutuneet kustannukset ovat osallistujalle omakustanteisia.

Jäsenyys voidaan päättää lakkaamaan välittömästi, mikäli jäsenorganisaatio ei enää täytä jäsenyysehtoja. Päätöstä ennen kuullaan jäsenorganisaatiota sekä pyydetään ohjelman ohjausryhmän kannanotto. Päätöksen jäsenyyden lakkaamisesta tekee Opetushallituksen pääjohtaja Education Finland tiimin valmistelemasta esityksestä.

------------------------------------------------------------------

Hyvän kaupan säännöt (code of conduct) Education Finland -jäsenille

Vahvistettu 14.2.2018 ohjelman ohjausryhmässä

TAUSTA JA TAVOITTEET

Education Finland -ohjelman keskeiset periaatteet ovat toiminnan läpinäkyvyys, avoimuus ja yhteistyö. Ohjelman jäsen on jo lähtökohtaisesti sitoutunut ohjelman periaatteisiin, määrällisiin ja laadullisiin kasvutavoitteisiin. Kasvuohjelmassa on useita organisaatioita ja kasvuohjelman tavoitteena on olla enemmän kuin jäsentensä summa. Jäsenten kesken luomme hyvän kaupan ja yhteisen toiminnan säännöt keskinäiseen ja ulkoiseen toimintaamme.

MIETIMME ASIAKKAAN ETUA ENSIN

Hyvän kaupan säännöissämme tavoittelemme ensin asiakkaan etua. Asiakaskeskeisyyden tulee olla kaikkien jäsenten tavoite ja toimintaperiaate. Koulutusvienti on palveluliiketoimintaa. Tämän edun saavuttaaksemme meidän on tarpeen tuntea toisemme, toistemme palveluvalikoima ja mahdollisuutemme yhteiseen markkinointiin, oman toimintamme rinnalla.

OLEMME YHDENVERTAISIA JÄSENINÄ, ERILAISIA TOIMIJOINA

Jäsenet ovat yhdenvertaisia ohjelmassa erityisesti ulkoisen viestinnän suhteen. Organisaatioidemme ja toimintojemme luonteista johtuen palvelutarpeemme ovat erilaisia. Ymmärrämme, että aktiivisuus jäsenenä kannattaa, ja siihen myös ohjelma kannustaa.

MITEN SAAMME JA TARTUMME LIIDEIHIN?

Education Finland tarjoaa koulutusviennin toimijoille tietoa uusista liiketoimintamahdollisuuksista ja kannustaa asiakkuuksien jakamiseen. Team Finland -verkoston kautta tulevat liidit ohjataan jäsenille tiedoksi ensisijaisesti marketopportunities.fi-palvelun prosessien mukaisesti.

Jäseniä kannustetaan ohjaamaan heille tulleita tarjouspyyntöjä ja tiedusteluita ohjelmatiimin kautta muille jäsenille, mikäli eivät itse vastaa tulleeseen pyyntöön. Liidin vastaanottaneelle ja asiakkaan kanssa neuvottelun käynnistäneelle jäsenorganisaatioille annetaan neuvottelurauha. Mikäli jäsenet huomaavat toimivansa keskinäisessä kilpailutilanteessa kohdemarkkinoilla tai valikoidun asiakkaan suhteen, Education Finland ohjelmatiimi voi auttaa etsimään yhteistä ratkaisua neuvottelemalla.

MITEN PÄÄSEMME RYHMITTYMIIN TAI ALIHANKKIJOIKSI?

Jäsenet esitellään Education Finland ohjelman sivuilla ja jäsenten yhteystiedot ovat jäsenten eDuuni-ympäristössä. Kukin jäsen ylläpitää omia tietojaan ajan tasalla. Education Finland ohjelmatiimi kerää tietoa konsultti- ja alihankintayrityksistä. Nämä tiedot talletetaan eDuuniin yritysten annettua luvan tietojen julkaisuun.

Jäsenet voivat jakaa yhteisellä alustalla markkina-aikomuksensa nähtäväksi, pyytää muita ottamaan yhteyttä ja koota palveluverkkoa sekä arvoketjuja. Jäsenillä voi olla myös muita alihankkijoita, joiden laadusta kukin vastaa verkostossaan. Education Finland ohjelman tapahtumat ovat luontevia paikkoja tutustua toisiin toimijoihin ja ryhmittyä koulutusvientitarkoituksiin.

MITEN SUHTAUDUMME TOISTEMME LIIKESALAISUUKSIIN JA TEKIJÄNOIKEUKSIIN?

Tavoitteena on, että toiminnasta, tuotteista ja palveluista viestitään avoimesti. Ohjelman jäsenet kunnioittavat toiminnassaan tekijän- ja omistusoikeuksia, ja noudattavat näihin liittyvää lainsäädäntöä sekä omien organisaatioidensa mahdollisia ohjeita. Lisäksi jäsenet varmistavat näihin liittyvät kohdemarkkinoiden säännökset.

Jokaisella jäsenellä on oikeus päättää, mitkä asiat kuuluvat liikesalaisuuksien piiriin. Näihin on lueteltavissa omaperäinen liikeidea, tuotteen tai palvelun markkinointi, hinnoittelu ja tekniset tiedot siinä laajuudessa, kun jäsen näin määrittää. Education Finland -ohjelma kokoaa jäsenten liiketoiminnasta tietoa kasvuohjelman tarpeisiin: nämä tiedot käsitellään ryhmiteltynä siten, että yksittäisen jäsenorganisaation tiedot eivät tule raporteissa esille.

VAALIMME JA KANNAMME VASTUUTA SUOMEN BRÄNDI- JA KILPAILUTEKIJÖISTÄ

Suomen koulutusmaine ja bränditekijät (esimerkiksi turvallisuus, terveys, kehitys, onnellisuus) ovat jäsenille tärkeä asia. Jäsenten toiminta osaltaan ylläpitää ja vahvistaa Suomen maakuvaa ja siihen liittyvää koulutusbrändiä. Jäsenet ymmärtävät miksi brändin vaaliminen kasvattaa liiketoimintaa.

TOIMIMME EETTISESTI JA VASTUULLISESTI

Jäsenet toteuttavat kaikessa palveluliiketoiminnassaan yhteisiä eettisiä periaatteita. Jäsenet viestivät vain oikeaa ja varmistettua tietoa, jotta kauppaneuvotteluissa ei tule katteettomia lupauksia tai virheellistä tietoa Suomen koulutusmarkkinoista ja toimijoiden rooleista (erityisesti tutkintojen ja tutkintokoulutuksen sekä muun lainsäädännöllä säännellyn toiminnan osalta).

Jäsenet huolehtivat, että vieraanvaraisuus asiakkaille, henkilöstölle tai edustajille on kohtuullista, eikä tätä voida kohtuudella pitää lahjuksina tai sopimattomien syiden vuoksi tai muutoin rikkoa Suomen ja/tai kohdemaan lakia ja/tai määräyksiä. Jäsenet huolehtivat myös, että kun liiketoiminnassa tarjotaan liiketoiminnan kohteliaisuuksia, sitä ei voida tulkita aikomukseksi saada epäoikeudenmukaista etua.

Yleinen ohje sen arvioimiseksi, onko vieraanvaraisuus sopivaa, on se, onko julkinen paljastaminen haitallista yritykselle, Education Finlandille tai vastaanottajalle. Tavanomaista vieraanvaraisuutta on esimerkiksi kohtuullisuutta noudattava lounas tai illallinen tarjottuna asiakkaalle tai yhteistyökumppanille tai esimerkiksi kohtuullista hintatasoa edustava liikelahja.

Eettisyys ja vastuullisuus liittyvät myös alihankintoihin: jäsenet varmistavat alihankkijoiden toiminnan laadun ja palveluketjun dokumentoinnin. Education Finland ohjelmatoimistosta ja Business Finland /Team Finland-verkostosta jäsenet saavat tukea uusien asiakkaiden ja yhteistyökumppanien taustojen selvittämiseen.

JÄSENTUNNUKSEN KÄYTTÄMINEN

Education Finland ohjelman hyväksytyt jäsenet saavat käyttää virallista jäsentunnusta (Official Member – Education Finland). Organisaatioiden yhteismateriaalissa logo tulee sijoittaa siten, että se liitetään vain jäsenorganisaation tietojen yhteyteen. Logo tulee julkaista siinä muodossa kuin se on ohjelman kautta toimitettu (värejä, fontteja tai muotoa ei saa muuttaa). Education Finland -ohjelman logoa ei saa käyttää muulla tavoin ilman erikseen pyydettyä, kirjallista lupaa.

Lisätietoja

Suomen maakuvatyön tavoitteet
Suomen maakuvapalvelut
Suomen laki, tekijänoikeudet
Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännöt (ICC 2011)